Phòng Kết Cấu - M&E

Nguyễn Trung Tiến

Nguyễn Trung Tiến

Trưởng Phòng Kết Cấu và M&E

Trần Quyết Thắng

Trần Quyết Thắng

Kỹ Sư Điện Nước

Trương Quốc Việt

Trương Quốc Việt

Kỹ Sư Điện Nước

Nguyễn An

Nguyễn An

Kỹ Sư Kết Cấu