Xí nghiệp 07

Phan Hữu Duy

Phan Hữu Duy

Giám Đốc Xí Nghiệp 7

Thân Đình Vinh

Thân Đình Vinh

Kỹ Sư Giám Sát

Phan Văn Tân

Phan Văn Tân

Kỹ Sư Giám Sát

Nguyễn Ngọc Đoan

Nguyễn Ngọc Đoan

Kỹ Sư Giám Sát

Nguyễn Văn Ca

Nguyễn Văn Ca

Kỹ Sư Giám Sát

Thân Đình Linh

Thân Đình Linh

Kỹ Sư Giám Sát