Xí nghiệp 05

Lê Văn Nghĩa

Lê Văn Nghĩa

Giám Đốc Xí Nghiệp 5

Lê Văn Hòa

Lê Văn Hòa

Kỹ Sư Giám Sát

Trần Anh Phương

Trần Anh Phương

Kỹ Sư Giám Sát

Nguyễn Đức Thạch

Nguyễn Đức Thạch

Kỹ Sư Giám Sát

Vũ Văn Nhân

Vũ Văn Nhân

Kỹ Sư Giám Sát

Lê Đình Trung

Lê Đình Trung

Kỹ Sư Giám Sát