Xí nghiệp 04

Phạm Tấn Tài

Phạm Tấn Tài

Giám Đốc Xí Nghiệp 4

Nguyễn Minh Trưởng

Nguyễn Minh Trưởng

Kỹ Sư Giám Sát

Kiều Anh Khoa

Kiều Anh Khoa

Kỹ Sư Giám Sát

Nguyễn Hữu Thi

Nguyễn Hữu Thi

Kỹ Sư Giám Sát