Xí nghiệp 02

Phạm Văn Trúc

Phạm Văn Trúc

Giám Đốc Xí Nghiệp 2 

Ngô Minh Tín

Ngô Minh Tín

Kỹ Sư Giám Sát

Lê Minh Trí

Lê Minh Trí

Kỹ Sư Giám Sát

Phạm Trí Nhân

Phạm Trí Nhân

Kỹ Sư Giám Sát