Thiết kế công trình công cộng 24 (Trung tâm thương mại K-plaza, USA)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Houston, Texas, USA
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm